Gi?i mã s?c hút phong cách trang trí nhà b?ng tre trúc

Nội dung

Trang trí nhà b?ng tre trúc không còn xa l? trong thi?t k? n?i th?t ngày này. ?ây là ki?u thi?t k? r?t ???c ?a chu?ng trong l?nh v?c không gian s?ng xanh. Trang trí nhà b?ng tre trúc là m?t xu h??ng ???c nhi?u ng??i ?a chu?ng trong th?i gian g?n ?ây b?i tính th?m m? cao cho công trình ki?n trúc. Hãy ??c bài vi?t d??i ?ây c?a chúng tôi ?? bi?t thêm v? thi?t k? trang trí ??c ?áo này nhé!

Nh?ng ?u ?i?m và nh??c ?i?m khi trang trí nhà b?ng tre trúc

Nh? b?t k? lo?i v?t li?u nào khác, tre trúc c?ng có nh?ng ?u ?i?m và nh??c ?i?m riêng.

?u ?i?m

 • Ti?t ki?m chi phí: Tre trúc là nguyên li?u có s?n ? t? nhiên, và ???c tái t?o nhanh trong th?i gian r?t ng?n. Do ?ó, các thi?t k? này th??ng không t?n chi phí l?n s? d?ng nguyên li?u tre và trúc.
 • ?a d?ng v? ki?u dáng và phong cách: Không gian ngôi nhà c?a b?n tr? nên ??ng ?i?u, khác bi?t và gia t?ng tính th?m m?. Khi s? d?ng trong trang trí nhà b?ng tre trúc, nó s? giúp t?o ra m?t không gian ?m áp, g?n g?i và t? nhiên.
 • B?n v?ng và thân thi?n v?i môi tr??ng: Tre trúc là m?t lo?i v?t li?u t? nhiên và có kh? n?ng tái ch?, giúp gi?m thi?u tác ??ng tiêu c?c ??n môi tr??ng và làm gi?m l??ng rác th?i s?n xu?t.
 • ?? b?n cao: Tre trúc là lo?i v?t li?u khá c?ng cáp và có ?? b?n cao, giúp cho s?n ph?m trang trí ???c s? d?ng trong th?i gian dài. Vì v?y, n?u ngôi nhà ???c trang trí b?ng tre trúc ?úng cách thì tu?i th? c?a nó s? kéo dài r?t lâu.
trang trí nhà b?ng tre trúc
Trang trí nhà b?ng tre trúc ??p mà chi ti?t

Nh??c ?i?m

 • ?? b?n c?a tre trúc kém h?n nhi?u so v?i các ch?t li?u g? chuyên n?i th?t quý hi?m và lâu n?m. N?i th?t tre trúc có th? nhanh chóng xu?ng c?p n?u không ???c s? d?ng và b?o qu?n ?úng cách.
 • Vi?c v? sinh k? công h?n so v?i các lo?i bàn gh? khác. Vì ng??i s? d?ng s? ph?i m?t nhi?u th?i gian h?n so v?i vi?c lau chùi các lo?i n?i th?t ch?t li?u khác. Các ?? trang trí nhà b?ng tre trúc ph?i dùng kh?n m?m ho?c ch?i nh? ?? lo?i b? b?i b?n, ho?c dùng máy hút b?i và tuy?t ??i không dùng kh?n ??t lau.

Tìm hi?u thêm: Mách b?n cách làm bàn gh? b?ng tre ??n gi?n ngay t?i nhà

Nh?ng ý t??ng trang trí nhà b?ng tre trúc ??p

Trang trí tr?n nhà b?ng tre trúc

?ây là ý t??ng trang trí khá ??c l? mà m?i ng??i không ph?i ai c?ng bi?t. Tr?n nhà v?a ch?c ch?n, v?a có màu s?c t? nhiên c?a tre trúc. ?ng d?ng này mang ??n giá tr? th?m m? r?t cao, t?o c?m giác hài hòa gi?a thiên nhiên t??i mát, và ??c bi?t s? không gây nhàm nhán nh? các lo?i tr?n nhà truy?n th?ng khác.

Trang trí nhà b?ng tre trúc cho vách ng?n

S? t??i mát, b?n ??p c?a tre trúc t?o nên v? ??p thu?n thiên nhiên mà v?n ??m b?o ???c không gian kín ?áo, ?ang d?n thay th? vách ng?n b?ng xi m?ng ng?t ng?t, bí bách. S? d?ng vách ng?n xi m?ng khi?n c?n phòng b? n?ng n?, t?a nhi?t nóng. Do ?ó, các thi?t k? ki?n trúc hi?n nay ?ang có xu h??ng làm vách ng?n b?ng tre trúc ?? không gian th? thái, tho?i mái nh? th? này.

trang trí nhà b?ng tre trúc
S? ??n gi?n c?a tre trúc hòa h?p v?i không gian ki?n trúc

T??ng tre

Trang trí nhà b?ng tre trúc khi ?p t??ng là g?i ý r?t ?áng ?? m?i ng??i tham kh?o. S? ??n ?i?u, t? nh?t th??ng th?y ? t??ng g?ch xi m?ng ?ã ???c thay th? b?i nh?ng b?c t??ng tre v?a có tác d?ng ch?ng nóng cho c?n nhà mà còn ?em ??n s? m?c m?c, thu?n khi?t cho không gian sinh ho?t c?c “chill”.

Mành tre

Mành tre th??ng ???c s? d?ng ?? ch?ng nóng, t?o không gian mát m? h?n so v?i các lo?i v?t li?u khác nh? Ít h?p th? nhi?t. Mành, rèm b?ng tre v?i màu s?c nhã nh?n, t? nhiên c?ng ??c ?áo, t?o ?i?m nh?n, phù h?p m?i phong cách thi?t k? cho không gian n?i th?t.

Có th? b?n quan tâm: G?i ý nh?ng b? bàn gh? tre mini nh? g?n, ti?n l?i, ti?t ki?m chi phí

Xu h??ng thi?t k? trang trí n?i ngo?i th?t b?ng tre trúc

 • Phong cách n?i ngo?i th?t truy?n th?ng

Gi? ?ây b?n có th? ch? t?o tre làm n?i th?t nh? bàn gh?, gi??ng, t? qu?n áo, k? tivi, bàn trà, v?i ngo?i th?t nh? mái nhà tre l?p lá, t??ng tre… V?a ??m b?o ???c công n?ng s? d?ng v?a gây ?n t??ng m?nh cho c?n nhà. Nét c? x?a c?a v?t li?u tre t? nhiên ??c ?áo mang ??n không gian thu?n v?n hóa Vi?t Nam. V?i ?a d?ng ki?u dáng, ?? n?i ngo?i th?t tre s? mang l?i v? ??p m?c m?c, g?n g?i, không kém ph?n ??c ?áo cho không gian.

trang trí nhà b?ng tre trúc
Phong cách truy?n th?ng cùng ?? n?i th?t tre t?m vông

Có th? th?y các b?n thi?t k? Nhà tre mái lá c?a Công ty tre trúc H?n Vi?t luôn gìn gi? ??m ch?t v?n hóa truy?n th?ng Vi?t Nam. V?i cách bài trí, h?a ti?t thu?n Vi?t, d? án Nhà tre mái lá ?ang ???c yêu thích và nhân r?ng kh?p các t?nh thành, tr?i d?c theo B?c vào Nam. Không ch? xây d?ng nhà hoàn toàn b?ng tre trúc mà n?i th?t c?ng không b? phai nh?t màu s?c t? nhiên c?a loài cây này.

 • Phong cách trang trí nhà b?ng tre trúc hi?n ??i

Các b?n không ch? trang trí tr?n tre, ?p tre hay vách tre, mà các n?i th?t, v?t d?ng th??ng ngày c?ng có th? làm b?ng tre. Vì không lo m?i m?t nên tre trúc có th? t?o ra nhi?u m?u mã ?? trang trí cho không gian hi?n ??i thêm m?i l?, ??c s?c, ?n t??ng ngay t? cái nhìn ??u tiên.

H?u h?t các mô hình homestay hay các khu resort, khu du l?ch sinh thái nh? Castaway Island Resort, Vinata Bamboo Pavilion… ???c thi?t k? b?i ki?n trúc s? Võ Tr?ng Ngh?a, ?ã áp d?ng ph? bi?n ki?u trang trí nhà b?ng tre trúc. Phong cách tre trúc hi?n ??i phù h?p v?i các không gian gi?i trí r?ng, giúp thu hút l??ng khách hàng nh?t ??nh b?i s? m?i l?, ??c ?áo c?ng nh? khung c?nh ??m ch?t th?, lãng m?n gi?a thiên nhiên b?t ngàn.

??a ch? cung c?p nguyên li?u tre trúc trang trí n?i, ngo?i th?t

Tùy vào t?ng thi?t k? trang trí nhà b?ng tre trúc, các ki?n trúc s? s? có nh?ng yêu c?u nh?t ??nh khi l?a ch?n m?t ??a ch? cung c?p, Tre T?m Vông ?àm Ph??ng xin nêu m?t s? tiêu chí c?n và ?? ?? ?ôi bên cùng h?p tác.

trang trí nhà b?ng tre trúc
Nên tìm các nhà cung c?p tre trúc ch?t l??ng uy tín nh? Tre T?m Vông ?àm Ph??ng
 • Ch?t l??ng s?n ph?m và d?ch v?: ??m b?o s?n ph?m ???c cung c?p là nguyên li?u tre trúc ch?t l??ng cao, không b? m?i m?t, cong vênh, n?t gãy hay b? sâu b?nh. ??ng th?i, d?ch v? h? tr? nh? t? v?n, v?n chuy?n và l?p ??t t? nhà cung c?p nên ?i kèm ?? b?o ??m uy tín làm ?n.
 • Giá c? h?p lý: Giá c? c?n ph?i h?p lý và t??ng x?ng v?i ch?t l??ng s?n ph?m. N?u b?n c?n mua nguyên li?u tre trúc trang trí n?i, ngo?i th?t v?i s? l??ng l?n, b?n nên ch?n ??a ch? cung c?p có kh? n?ng cung c?p v?i s? l??ng ?? l?n và ph?m vi cung c?p r?ng.
 • Uy tín và ?ánh giá tích c?c: Nên l?a ch?n ??a ch? cung c?p có uy tín và ???c ?ánh giá tích c?c t? khách hàng tr??c ?ó. C?n ki?m tra chính sách b?o hành c?a ??a ch? cung c?p ?? ??m b?o s? hài lòng và an tâm khi s? d?ng s?n ph?m.
 • ??i ng? nhân viên chuyên nghi?p: ??a ch? cung c?p nên có ??i ng? nhân viên t? v?n chuyên nghi?p, nhi?t tình và có kinh nghi?m trong l?nh v?c nguyên li?u tre trúc trang trí.

T?ng k?t

Trên ?ây là m?t s? thông tin liên quan ??n trang trí nhà b?ng tre trúc. Tre mang ??n cho ngôi nhà s?c thái t??i m?i và s? d? ch?u cho ng??i s? d?ng. Ph?i nói r?ng, dù là thi?t k? hi?n ??i hay c? ?i?n, tre trúc ??u phù h?p và mang tính bi?u t??ng cao. Tre T?m Vông ?àm Ph??ng hy v?ng s? ?em ??n nhi?u ý t??ng thi?t k? nhà ??c ?áo và ??ng quên liên h? ngay khi b?n c?n ngu?n tre trúc chu?n ?? công trình hoàn thi?n.

??c thêm: Giá b? bàn gh? mây tre ?an và tre t?m vông là bao nhiêu?

Viết một bình luận