H??ng d?n cách làm nhà sàn b?ng tre ??n gi?n, ??c ?áo

Nội dung

Nhà tre – Nét quen thu?c, m?c m?c c?a nh?ng làng quê Vi?t Nam ?ang ngày càng hi?n di?n nhi?u h?n trong các công trình ki?n trúc hi?n ??i. V?y t?i sao nhà tre l?i ???c ?a chu?ng trong ki?n trúc hi?n ??i và cách làm nhà sàn b?ng tre nh? th? nào? Trong bài vi?t này chúng ta s? cùng khám phá c? th? h?n v? m?u ki?n trúc này c?ng nh? h??ng d?n làm nhà sàn tre vô cùng ??n gi?n nhé!

T?i sao tre l?i ???c ?ng d?ng trong làm nhà sàn?

Nhà sàn t? tre, cách làm nhà sàn b?ng tre ?ã tr? thành m?t xu h??ng n?i b?t trong ngành ki?n trúc hi?n ??i. Vi?c s? d?ng tre nh? m?t nguyên li?u xây d?ng không ch? t?o nên m?t môi tr??ng s?ng g?n g?i v?i thiên nhiên mà còn mang l?i nhi?u l?i ích khác cho c? gia ?ình và môi tr??ng xung quanh.

cách làm nhà sàn b?ng tre
Nguyên li?u tre t?m vông l?a ch?n hàng ??u trong xây d?ng nhà sàn

Nguyên li?u tre t?m vông, ???c l?a ch?n hàng ??u trong xây d?ng nhà sàn, ?em l?i m?t v? ??p t? nhiên và mát m? cho không gian s?ng. Tre t?m vông có tính n?ng ch?ng ?m tuy?t v?i, giúp duy trì m?t môi tr??ng khô ráo và thoáng ?ãng bên trong c?n nhà. Ngoài ra, nh? vào tính n?ng cách nhi?t và cách âm c?a tre, ngôi nhà sàn b?ng tre s? gi? ???c nhi?t ?? ?n ??nh và gi?m ti?ng ?n t? bên ngoài.

Cùng v?i ?ó, tre còn mang l?i giá tr? b?n v?ng và thân thi?n v?i môi tr??ng. Tre là m?t ngu?n tài nguyên tái t?o nhanh chóng, giúp gi?m thi?u tác ??ng tiêu c?c ??n môi tr??ng và làm gi?m s? ph? thu?c vào các ngu?n tài nguyên không tái t?o. Vi?c s? d?ng tre trong xây d?ng nhà sàn, cách làm nhà sàn b?ng tre ??ng ngh?a v?i vi?c góp ph?n b?o v? môi tr??ng và duy trì s? cân b?ng sinh thái.

V?i nh?ng ?u ?i?m v??t tr?i, tre t?m vông ?ã tr? thành lo?i v?t li?u quen thu?c c?a nhi?u công trình ki?n trúc hi?n ??i ngày nay. N?i b?t trong s? ?ó là các công trình và s?n ph?m t? tre c?a ki?n trúc s? Võ Tr?ng Ngh?a – ng??i ?ã ??a tre t?m vông ??n g?n h?n v?i ng??i tiêu dùng hi?n ??i và b?n bè qu?c t?. Võ Tr?ng Ngh?a ?ã n?i ti?ng v?i vi?c sáng t?o và s? d?ng tre trong các thi?t k? ki?n trúc ??c ?áo và ?n t??ng. Công trình c?a ông nh? Bamboo Structure Pavilion, FPT University, Hay Hay Restaurant… ?ã t?o nên ti?ng vang trong ngành ki?n trúc và ch?ng minh tính ?ng d?ng và giá tr? c?a tre t?m vông trong th?c t?.

??c thêm: Thang tre: S? l?a ch?n b?n v?ng và thân thi?n v?i môi tr??ng

H??ng d?n cách làm nhà sàn b?ng tre ??n gi?n

?? xây d?ng m?t ngôi nhà sàn b?ng tre, cách làm nhà sàn b?ng tre b?n c?n chu?n b? các v?t li?u và công c? sau: tre t?m vông, c?c tre, s?i tre, c?a tre, búa, ?inh, vít, c?t thép, và d?ng c? ?o l??ng.

B??c ??u tiên là chu?n b? ??t n?n. ??m b?o ??t n?n ???c làm ph?ng và ch?c ch?n ?? ??m b?o s? ?n ??nh cho nhà sàn.

Ti?p theo, hãy xác ??nh kích th??c k? thu?t và thi?t k? c?a ngôi nhà sàn b?ng tre. B?n có th? tìm hi?u và l?a ch?n m?t mô hình nhà sàn b?ng tre phù h?p v?i nhu c?u và không gian c?a b?n.

Sau khi có mô hình nhà sàn b?ng tre, ti?n hành xây d?ng c?c tre ?? làm n?n móng cho ngôi nhà. C?c tre ???c ??t vào các v? trí c? ??nh và cách ??u nhau trên ??t n?n. ??m b?o c?c tre ???c ?óng ch?t vào ??t và ?? cao ?? h? tr? khung s??n c?a ngôi nhà.

Ti?p theo, ti?n hành xây d?ng khung s??n b?ng tre. S? d?ng s?i tre và c?t thép ?? k?t n?i các c?c tre v?i nhau và t?o thành khung s??n ch?c ch?n. ?i?u này s? ??m b?o tính c?ng v?ng và ?n ??nh cho ngôi nhà sàn b?ng tre.

Sau khi hoàn thành khung s??n, ti?n hành l?p ??t các b?c tre ho?c các t?m tre làm n?n cho ngôi nhà. S? d?ng c?a tre ?? c?t các m?nh tre phù h?p v?i kích th??c và thi?t k? c?a ngôi nhà. ?inh ho?c vít các t?m tre vào khung s??n, ??m b?o chúng ???c g?n ch?c ch?n và không di chuy?n.

Sau khi l?p ??t n?n, b?n có th? ti?n hành hoàn thi?n ngôi nhà b?ng tre b?ng cách thêm các chi ti?t nh? c?a, c?a s?, lan can, ho?c các công trình ph? khác. S? d?ng các ph? ki?n b?ng tre ho?c các v?t li?u khác phù h?p ?? t?o ?i?m nh?n và th?m m? cho ngôi nhà. Trên ?ây là chi ti?t cách làm nhà sàn b?ng tre mà b?n có th? tham kh?o qua hy v?ng s? giúp ít cho b?n.

Có th? b?n quan tâm: 5 m?u nhà bungalow ??c ?áo và ?n t??ng nh?t

Chi phí làm nhà sàn li?u có ??t không?

M?t trong nh?ng y?u t? quan tr?ng mà nhi?u ng??i quan tâm cách làm nhà sàn b?ng tre là chi phí. Tuy nhiên, giá tr? và l?i ích mà ngôi nhà sàn b?ng tre mang l?i th??ng ?áng ??u t?.

Chi phí xây d?ng nhà sàn b?ng tre có th? khác nhau tùy thu?c vào kích th??c, thi?t k? và các y?u t? khác c?a ngôi nhà. So v?i xây d?ng nhà b?ng các v?t li?u truy?n th?ng nh? g?ch, xi m?ng, ho?c bê tông, chi phí xây d?ng nhà sàn b?ng tre có th? cao h?n m?t chút. Tuy nhiên, c?n l?u ý r?ng chi phí này có th? ???c bù ??p b?i nh?ng l?i ích và ti?t ki?m chi phí khác trong quá trình s? d?ng và duy trì ngôi nhà.

M?t trong nh?ng l?i ích v??t tr?i c?a vi?c xây d?ng nhà sàn b?ng tre là tính n?ng cách nhi?t và cách âm t?t. Nh? vào tính ch?t t? nhiên c?a tre, ngôi nhà s? gi? ???c nhi?t ?? ?n ??nh trong su?t mùa hè nóng b?c và mùa ?ông l?nh giá. ?i?u này giúp ti?t ki?m n?ng l??ng và gi?m chi phí làm mát và s??i ?m cho ngôi nhà.

Bên c?nh ?ó, tre c?ng có kh? n?ng ch?ng ?m t?t, giúp ng?n ng?a s? phát tri?n c?a n?m m?c và vi khu?n trong ngôi nhà. ?i?u này không ch? ??m b?o môi tr??ng s?ng lành m?nh cho c? dân mà còn giúp gi?m chi phí s?a ch?a và b?o d??ng sau này.

cách làm nhà sàn b?ng tre
Cân b?ng gi?a chi phí và l?i ích khi xây d?ng nhà sàn tre t?m vông

??a ch? nào cung c?p tre s? l??ng l?n, ch?t l??ng

Khi xây d?ng nhà sàn b?ng tre, vi?c ch?n mua tre s? l??ng l?n và ch?t l??ng là r?t quan tr?ng. Hi?n nay, có nhi?u ??n v? cung c?p nguyên li?u tre t?m vông uy tín và ch?t l??ng.

M?t trong nh?ng ??a ch? ???c khuyên dùng là công ty ?àm Ph??ng. ?àm Ph??ng ?ã tr? thành nhà cung c?p nguyên li?u t?m v?ng cho nhi?u ??n v? ki?n trúc danh ti?ng nh? ki?n trúc s? Võ Tr?ng Ngh?a, Công ty tre trúc H?n Vi?t,…. S?n ph?m tre t?m vông c?a ?àm Ph??ng ?áp ?ng ???c các yêu c?u v? ch?t l??ng và kích th??c, ??m b?o an toàn và ?? b?n cao cho vi?c xây d?ng nhà sàn b?ng tre.

cách làm nhà sàn b?ng tre
Tre T?m Vông ?àm Ph??ng – ??n v? cung c?p v?t li?u t?m vông chu?n ch?t l??ng, chu?n giá r?

Tóm l?i, cách làm nhà sàn b?ng tre không ch? mang l?i v? ??p t? nhiên và tính ?ng d?ng cao cho các công trình ki?n trúc mà còn góp ph?n b?o v? môi tr??ng. B?ng cách ch?n nguyên li?u tre t?m vông ch?t l??ng và l?a ch?n ?úng ??a ch? cung c?p, b?n s? có ???c m?t ngôi nhà sàn b?ng tre ch?t l??ng, b?n v?ng và th?m m?. N?u b?n ?ang tìm ki?m ngu?n tre t?m vông chu?n ch?t l??ng, chu?n giá r? thì hãy liên h? ngay v?i Tre T?m Vông ?àm Ph??ng ?? ???c t? v?n và ??t hàng nhanh nh?t!

Tìm hi?u thêm: Nhà bungalow l?p ghép – Gi?i pháp linh ho?t cho không gian s?ng

Viết một bình luận