C?ng nhà b?ng tre: L?a ch?n b?n v?ng cho không gian s?ng xanh hi?n ??i

Nội dung

C?ng nhà b?ng tre là m?t l?a ch?n mang ??n không gian ??p m?t và góp ph?n t?o nên v? ??p t? nhiên cho ngôi nhà. V?i s? k?t h?p tinh t? gi?a tre và công ngh? ch? t?o hi?n ??i, c?ng nhà b?ng tre không ch? t?o ?i?m nh?n ??c ?áo mà còn mang l?i ?? b?n và ?? ch?c ch?n cao. Hãy cùng Tre T?m Vông ?àm Ph??ng tìm hi?u chi ti?t h?n qua bài vi?t sau nhé!

L?i ích c?a c?ng nhà b?ng tre

 1. Tính th?m m?: C?ng nhà b?ng tre mang ??n v? ??p t? nhiên, g?n g?i và hài hòa v?i môi tr??ng xung quanh. Tre có màu s?c và ho? ti?t t? nhiên, t?o nên m?t không gian ?m cúng và m?c m?c.
 2. B?n v?ng và thân thi?n v?i môi tr??ng: Tre là m?t ngu?n tài nguyên tái t?o và thân thi?n v?i môi tr??ng. S? d?ng tre làm v?t li?u cho c?ng nhà giúp gi?m tác ??ng tiêu c?c ??n môi tr??ng và giúp b?o v? các ngu?n tài nguyên t? nhiên.
 3. ?? b?n cao: M?c dù có v? nh? nhàng, tre th?c s? r?t ch?c ch?n và b?n b?. Tre ???c x? lý và b?o qu?n ?úng cách có th? ch?ng ch?u ???c th?i ti?t kh?c nghi?t, nh? m?a, n?ng, gió, và không b? m?c nát hay m?c m?t.
 4. D? thi công và tu b?: C?ng nhà b?ng tre th??ng ???c thi công d? dàng và nhanh chóng. Tre có th? ???c c?t, ??nh hình và l?p ??t m?t cách linh ho?t, ?i?u này giúp ti?t ki?m th?i gian và công s?c trong quá trình xây d?ng c?ng. N?u c?n tu b? ho?c s?a ch?a, tre c?ng d? dàng ???c thay th?.
 5. Giá thành ph?i ch?ng: So v?i nhi?u v?t li?u xây d?ng khác, tre là m?t l?a ch?n kinh t? ?? xây d?ng c?ng nhà. Tre có giá thành th?p h?n và d? dàng tìm th?y, ??c bi?t là trong các khu v?c nông thôn ho?c n?i mà tre m?c ph? bi?n.
c?ng nhà b?ng tre
L?i ích c?a c?ng nhà b?ng tre

Tìm hi?u thêm: Nhà bungalow l?p ghép – Gi?i pháp linh ho?t cho không gian s?ng

Quy trình xây d?ng c?ng nhà b?ng tre

Quy trình xây d?ng c?ng nhà b?ng tre bao g?m m?t s? b??c quan tr?ng, d??i ?ây là nh?ng b??c th?c hi?n chi ti?t mà chúng tôi mu?n g?i ??n b?n:

 • ??u tiên, c?n l?p k? ho?ch và thi?t k? c?ng, xác ??nh lo?i c?ng và kích th??c phù h?p v?i không gian và phong cách c?a ngôi nhà. Sau ?ó, thu th?p tre ch?t l??ng t?t và chu?n b? các công c? c?n thi?t.
 • Ti?p theo, x? lý tre b?ng cách l?t v? và lo?i b? các cành, lá và m?nh v?n khác. Sau ?ó, tre ???c x? lý b?ng cách ngâm n??c ho?c s?y khô ?? làm gi?m ?? ?m và ng?n ch?n s? m?c nát hay m?c m?t.
 • B??c ti?p theo là xây d?ng c? b?n. ?o và ?ánh d?u v? trí c?ng trên m?t ??t, ?ào các l? ??nh v? cho c?t tre và ??t c?t tre vào các l?. C?n ??m b?o c?t tre th?ng ??ng và c? ??nh.
 • Sau ?ó, xây d?ng khung c?ng b?ng cách ?o và c?t các thanh ngang và d?c tre theo kích th??c và thi?t k? ?ã l?p tr??c ?ó. G?n các thanh ngang vào c?t tre b?ng cách s? d?ng ?inh ho?c vít.
 • Ti?p theo, thêm các chi ti?t trang trí nh? hình d?ng cong, m?u hoa v?n ho?c hình ?nh vào khung c?ng. C?n g?n các thanh tre thêm ?? t?o thành các mô hình và hoa v?n theo ý mu?n.
 • Cu?i cùng, ki?m tra và hoàn thi?n. Ki?m tra ?? c?ng và ?? b?n c?a c?ng nhà b?ng tre, ??m b?o các ph?n kh?p và g?n k?t ???c c? ??nh và ch?c ch?n. Th?c hi?n các ?i?u ch?nh cu?i cùng và hoàn thi?n b?ng cách ?ánh bóng ho?c s?n c?ng (tu? thu?c vào s? thích cá nhân).
c?ng nhà b?ng tre
Quy trình xây d?ng c?ng nhà b?ng tre

Có th? b?n quan tâm: 5 m?u nhà bungalow ??c ?áo và ?n t??ng nh?t

??a ch? cung c?p nguyên li?u tre t?m vông uy tín nh?t hi?n nay

Tre T?m Vông ?àm Ph??ng là ??n v? uy tín và ?áng tin c?y trong l?nh v?c cung c?p nguyên li?u tre t?m vông ?? ch? t?o gh? tre, b? bàn gh? tre mây ?an, c?ng nhà b?ng tre,… V?i cam k?t ch?t l??ng và ?a d?ng s?n ph?m, chúng tôi là ??i tác tin c?y c?a ki?n trúc s? danh ti?ng Võ Tr?ng Ngh?a, Công ty Tre Trúc H?n Vi?t,…

Công ty Tre Trúc H?n Vi?t, m?t trong nh?ng ??n v? hàng ??u trong l?nh v?c ki?n trúc s? d?ng tre, c?ng tin t??ng và s? d?ng nguyên li?u tre t?m vông t? Tre T?m Vông ?àm Ph??ng. Các công trình c?a Công ty Tre Trúc H?n Vi?t mang d?u ?n ??c ?áo, sáng t?o và b?n v?ng, t?o nên không gian s?ng và làm vi?c ??c ?áo v?i s? k?t h?p tuy?t v?i gi?a tre và ki?n trúc hi?n ??i.

c?ng nhà b?ng tre
Nguyên li?u tre t?m vong ch?t l??ng t?i ?àm Ph??ng

Bên c?nh ?ó, ki?n trúc s? Võ Tr?ng Ngh?a là ng??i ?ã t?o nên nh?ng tác ph?m ngh? thu?t ??c ?áo và ??p m?t t? tre t?m vông. V?i s? tài n?ng và sáng t?o, ông ?ã ch?ng minh kh? n?ng ?ng d?ng c?a tre t?m vông trong các công trình nh? nhà hàng, khách s?n, tr??ng h?c và nhi?u h?n n?a. Chúng tôi r?t hãnh di?n ???c là nhà cung c?p nguyên li?u t?m vông cho các d? án c?a ki?n trúc s? Võ Tr?ng Ngh?a.

c?ng nhà b?ng tre
Công trình ??c ?áo c?a ki?n trúc s? Võ Tr?ng Ngh?a

Trên ?ây là nh?ng thông tin v? c?ng nhà b?ng tre mà chúng tôi mu?n g?i ??n b?n ??c. Hi v?ng r?ng v?i nh?ng thông tin trên, chúng tôi ?ã giúp b?n có thêm nh?ng thông tin b? ích và hi?u h?n v? tre t?m vông nhé! Và n?u b?n có b?t kì th?c m?c khác, xin hãy vui lòng liên h? v?i Tre T?m Vông ?àm Ph??ng qua thông tin sau:

GI? LIÊN L?C V?I CHÚNG TÔI

 • Hotline: (+84) 333 622 383
 • Email: tretamvongdamphuong@gmail.com
 • Nhà Cung C?p Tre T?m Vông ?àm Ph??ng
 • Thanh An, Huy?n H?n Qu?n, T?nh Bình Ph??c

??c thêm: Thang tre: S? l?a ch?n b?n v?ng và thân thi?n v?i môi tr??ng

Viết một bình luận