T?m vông gi?ng giá bao nhiêu?

Nội dung

Cây tre t?m vông là m?t trong nh?ng lo?i cây ???c ?a chu?ng và s? d?ng r?ng rãi trong ??i s?ng hàng ngày c?a ng??i Vi?t Nam. V?i ??c tính thân thi?n v?i môi tr??ng, kh? n?ng ch?ng l?i s? bi?n ??i khí h?u và tái t?o cao, cây tre t?m vông ?ã tr? thành m?t l?a ch?n thông minh cho vi?c tr?ng cây xanh và s?n xu?t các s?n ph?m t? tre. Trong bài vi?t này, hãy cùng Tre T?m Vông ?àm Ph??ng tìm hi?u v? t?m vông gi?ng giá bao nhiêu nhé!

??c ?i?m hình thái c?a cây tre t?m vông

Cây t?m vông là m?t lo?i cây thu?c h? tre có ngu?n g?c t? ?ông Nam Á và Nam Trung Qu?c. Hi?n nay, cây tre t?m vông ?ã ???c tr?ng và phát tri?n ? nhi?u qu?c gia trên th? gi?i, trong ?ó có các t?nh mi?n Nam c?a Vi?t Nam. 

 • Thân cây: Có kích th??c chi?u cao t? 6 – 14m khi tr??ng thành. Thân không có gai nh?n nh? tre và có ít cành h?n so v?i nh?ng lo?i tre trúc khác. ???ng kính thân t? 2 – 7cm, thân t?m vông t??ng ??i th?ng ??u và ít cong vênh.
 • ??t: Ph? thu?c vào th? nh??ng t?i vùng ??t tr?ng cây tre t?m vông mà nó s? có kích th??c ??t khác nhau. ??t cây s? có kích th??c càng l?n khi ti?n v? ph?n thân cây và nh? d?n v? phía ng?n. ??t ? ph?n g?c c?a cây s? có kích th??c ng?n t? 7 – 12cm. ??i v?i nh?ng n?i có ?i?u ki?n ??t t?t, t?m vông s? phát tri?n t?t, nh? ?ó ??t cây có th? ??t t?i 20 – 40cm ? ph?n thân.
 • M?ng (ch?i non): M?ng t?m vông s? h?u kích th??c khá nh? nh?ng ??c ru?t, có màu tr?ng ngà, ng?t giòn và có v? h?i ??ng nh?. M?ng cây t?m vông th??ng ???c ch? bi?n thành các món kho, món xào có h??ng v? ??c bi?t, ??m ch?t mi?n Tây.
 • Lá t?m vông: Có 2 lo?i lá là lá mo quanh ??t và lá trên cành.
 • Lá mo (mo nang): ??c ?i?m chung c?a h? nhà tre là ??u có lá mo quanh thân ??t. Cây t?m vông có lá mo s? h?u th?i gian s?ng lâu h?n trên thân, b? ph?n b? mo ôm ch?t. ?ây c?ng là ?i?m riêng bi?t ?? nh?n di?n cây. Lá mo ???c hình thành theo m?ng non, m?i lá mo g?m có ph?n b?, phi?n và các b? ph?n ph?. Lá mo g?c ng?n h?n so v?i lá mo trên thân c?a t?m vông, có lông m?n và màu nâu.
 • Lá trên cành: Có t? 6 – 10 lá trên m?t cành cây. M?i lá s? có 3 b? ph?n chính là: b?, cu?ng và phi?n lá. B? lá ôm ch?t l?y cành và x?p ch?ng lên nhau. Phi?n lá thon dài nh?, có m?t gân chính và nhi?u gân nh? khít nhau, ch?y song song theo chi?u dài c?a phi?n lá và t? d?n l?i ? chóp lá. Mép lá cây tre t?m vông có nhi?u gai nh?n khi nhìn k? và ch?m vào.

Tiêu chu?n ?? khai thác cây t?m vông

?? ??m b?o vi?c khai thác cây tre t?m vông ???c th?c hi?n m?t cách b?n v?ng và có l?i cho môi tr??ng, các tiêu chu?n sau ?ây c?n ???c tuân th?:

 • Ch?n vùng tr?ng phù h?p: Vi?c ch?n vùng tr?ng cây tre t?m vông c?n ph?i ???c xem xét k? l??ng ?? ??m b?o r?ng cây có th? phát tri?n t?t và không gây ?nh h??ng ??n môi tr??ng. Vùng tr?ng c?n có ?? ?m và nhi?t ?? phù h?p, ??t ph?i có ?? thông thoáng và giàu dinh d??ng.
 • Tuân th? quy trình tr?ng cây: Quy trình tr?ng cây tre t?m vông c?ng c?n ???c tuân th? ?úng theo quy ??nh c?a các c? quan ch?c n?ng. Vi?c tuân th? quy trình này s? giúp ??m b?o r?ng cây s? phát tri?n t?t và không gây ?nh h??ng ??n môi tr??ng.
 • Khai thác cây m?t cách b?n v?ng: Vi?c khai thác cây tre t?m vông c?n ph?i ???c th?c hi?n m?t cách b?n v?ng, ??m b?o r?ng cây s? có th? tái sinh và không gây thi?t h?i ??n môi tr??ng. Các nhà s?n xu?t c?n ph?i tuân th? quy ??nh v? s? l??ng cây ???c khai thác trong m?t khu v?c và th?i gian tái sinh c?a cây.

?ng d?ng c?a tre t?m vông

V?y cây t?m vông có tác d?ng gì? Cây tre t?m vông có r?t nhi?u ?ng d?ng trong ??i s?ng hàng ngày c?a con ng??i. D??i ?ây là m?t s? ?ng d?ng ph? bi?n c?a tre t?m vông:

Tr?ng cây xanh

Cây tre t?m vông là m?t trong nh?ng lo?i cây có tính n?ng tr?ng xanh t?t nh?t. V?i kh? n?ng ch?ng l?i s? bi?n ??i khí h?u và kh? n?ng tái t?o cao, cây tre t?m vông ?ã ???c s? d?ng ?? tr?ng xanh t?i các khu v?c ?ô th? và nông thôn. Vi?c tr?ng cây tre t?m vông giúp c?i thi?n môi tr??ng s?ng, gi?m ô nhi?m và t?o ra không gian xanh mát cho con ng??i.

S?n xu?t các s?n ph?m t? tre

Cây tre t?m vông cung c?p ngu?n nguyên li?u quý giá ?? s?n xu?t các s?n ph?m nh? bàn gh?, giá sách, ván ép, ván l?ng và các s?n ph?m n?i th?t khác. Vi?c s? d?ng cây tre t?m vông làm nguyên li?u cho các s?n ph?m này giúp gi?m thi?u vi?c khai thác các lo?i g? quý hi?m và b?o v? các khu r?ng t? nhiên.

S? d?ng trong ?m th?c

M?ng c?a cây tre t?m vông có v? ng?t, giòn và giàu dinh d??ng, ???c s? d?ng trong nhi?u món ?n truy?n th?ng c?a ng??i Vi?t Nam. Ngoài ra, m?ng c?a cây tre t?m vông c?ng có th? ???c ch? bi?n thành các món ?n m?i l? và h?p d?n.

Trang trí và làm ?? th? công

Lá t?m vông có màu xanh ??c tr?ng, ???c s? d?ng ?? làm các s?n ph?m nh? khung tranh, ?? trang trí và các v?t d?ng n?i th?t khác. Nh?ng s?n ph?m này mang l?i v? ??p t? nhiên và g?n g?i, ??ng th?i c?ng giúp b?o v? môi tr??ng b?ng vi?c s? d?ng nguyên li?u tái t?o.

T?m vông gi?ng giá bao nhiêu?

V?y t?m vông gi?ng giá bao nhiêu ti?n? Giá c?a cây tre t?m vông gi?ng ph? thu?c vào nhi?u y?u t? nh? ch?ng lo?i, kích th??c và ??a ?i?m mua. Tuy nhiên, giá c?a cây tre t?m vông gi?ng th??ng dao ??ng t? 50.000 – 100.000 ??ng/cây.

Hi?n nay, có nhi?u c? s? s?n xu?t và cung c?p cây tre t?m vông gi?ng trên th? tr??ng. T?i Bình Ph??c, Tre T?m Vông ?àm Ph??ng là m?t trong nh?ng ??a ch? uy tín ?? mua cây tre t?m vông gi?ng. Các cây t?m vông gi?ng t?i ?ây ???c tr?ng và ch?m sóc theo quy trình ??m b?o ch?t l??ng, ??m b?o r?ng cây s? phát tri?n t?t và có kh? n?ng tái sinh cao.

Ngoài ra, Tre T?m Vông ?àm Ph??ng c?ng cung c?p các d?ch v? t? v?n và h? tr? k? thu?t cho vi?c tr?ng và ch?m sóc cây tre t?m vông. ?i?u này giúp ng??i mua có th? tr?ng và ch?m sóc cây t?m vông gi?ng m?t cách hi?u qu? và b?n v?ng.

Nh?c máy liên h? v?i chúng tôi ngay hôm nay ?? ???c t? v?n giá cây gi?ng t?m vông chi ti?t h?n nhé!

Thông tin liên h?

 • Tre T?m Vông ?àm Ph??ng
 • ?i?n tho?i: (+84) 333 622 383
 • tretamvongdamphuong@gmail.com
 • Nhà Cung C?p Tre T?m Vông ?àm Ph??ng
 • Thanh An, Huy?n H?n Qu?n, T?nh Bình Ph??c

Viết một bình luận