Mua gi?ng cây t?m vông ? ?âu?

Nội dung

Cây t?m vông là m?t trong nh?ng lo?i cây c?nh ???c nhi?u ng??i yêu thích và l?a ch?n tr?ng trong khu v??n c?a mình. V?i v? ??p thanh l?ch, s?c xanh mát m?t và kh? n?ng ch?u n?ng, ch?u h?n t?t, cây t?m vông không ch? làm cho không gian xung quanh tr? nên sinh ??ng mà còn có tác d?ng làm mát và c?i thi?n ch?t l??ng không khí. Tuy nhiên, ?? có ???c m?t cây t?m vông ??p và kh?e m?nh, vi?c l?a ch?n gi?ng cây t?m vông ch?t l??ng là ?i?u r?t quan tr?ng. Vì v?y, trong bài vi?t này, hãy cùng Tre T?m Vông ?àm Ph??ng tìm hi?u v? xem nên mua gi?ng cây t?m vông ? ?âu uy tín và ch?t l??ng nhé!

Vài nét v? cây t?m vông

Cây t?m vông hay còn ???c g?i là tre t?m vông, cây trúc thái ho?c trúc xiêm la. ?ây là lo?i cây thu?c h? Tre và th??ng ???c tr?ng ch? y?u t?i các t?nh ?ông Nam B? c?a Vi?t Nam. Cây có thân th?ng, ít lá t?m vông, ít nhánh và ??c ru?t nên có kh? n?ng ch?u ???c l?c ch?ng, l?c u?n c?ng nh? ?? b?n cao. ?ó c?ng là lý do vì sao xu h??ng s? d?ng cây t?m vông ngày càng ph? bi?n hi?n nay. Chúng th??ng ???c ?ng d?ng vào các l?nh v?c khác nhau nh?: th? công m? ngh?, trang trí, n?i th?t, các công trình xây d?ng,…

Nh?ng ?u ?i?m n?i b?t c?a cây t?m vông

V? ??p thanh l?ch và d? ch?m sóc

M?t trong nh?ng ?u ?i?m n?i b?t nh?t c?a cây t?m vông chính là v? ??p thanh l?ch và d? ch?m sóc. V?i nh?ng tán lá xanh mát, cây t?m vông có th? t?o nên m?t không gian xanh mát và sinh ??ng cho khu v??n c?a b?n. 

Ch?u n?ng và khô h?n t?t

Cây t?m vông ???c coi là lo?i cây ch?u n?ng và khô h?n t?t nh?t trong s? các lo?i cây c?nh. V?i kh? n?ng ch?u n?ng và khô h?n t?t, cây t?m vông có th? ???c tr?ng ? b?t k? v? trí nào trong khu v??n c?a b?n, t? n?i có ánh n?ng tr?c ti?p ??n n?i có bóng râm. ?i?u này giúp cho cây t?m vông tr? thành m?t l?a ch?n lý t??ng cho nh?ng ng??i không có nhi?u th?i gian ?? ch?m sóc cây c?nh.

Có tác d?ng làm mát và c?i thi?n ch?t l??ng không khí

Không ch? có tác d?ng làm ??p cho không gian xung quanh, cây t?m vông còn có tác d?ng làm mát và c?i thi?n ch?t l??ng không khí. V?i kh? n?ng h?p th? các ch?t ??c h?i trong không khí, cây t?m vông giúp làm s?ch không gian s?ng và c?i thi?n ch?t l??ng không khí. ??c bi?t, cây t?m vông còn có kh? n?ng h?p th? b?i và phân gi?i các khí ??c nh? CO2 và SO2, giúp cho không khí xung quanh tr? nên trong lành và t??i mát. Ngoài ra cây t?m vông có tác d?ng gì? Bên c?nh tác d?ng làm mát và c?i thi?n không khí, cây t?m vông còn ???c ?ng d?ng làm hàng rào, k? t?, c?t hay sào,…

M?t s? y?u t? quan tr?ng mà ng??i tr?ng cây t?m vông c?n quan tâm

Ch?n gi?ng cây t?m vông ch?t l??ng

Nh? ?ã ?? c?p ? trên, vi?c l?a ch?n gi?ng cây t?m vông ch?t l??ng là ?i?u r?t quan tr?ng ?? có ???c m?t cây t?m vông ??p và kh?e m?nh. Trong th?i gian g?n ?ây, có r?t nhi?u ??a ch? bán gi?ng cây t?m vông trên th? tr??ng, tuy nhiên không ph?i ??a ch? nào c?ng ??m b?o ch?t l??ng và uy tín. Vì v?y, khi mua gi?ng cây t?m vông, b?n c?n l?a ch?n nh?ng ??a ch? uy tín và có kinh nghi?m trong vi?c cung c?p gi?ng cây t?m vông.

Ch?n ch?u và ??t tr?ng phù h?p

?? cây t?m vông phát tri?n t?t, b?n c?n l?a ch?n ch?u và ??t tr?ng phù h?p. Ch?u c?n có ?? sâu và ???ng kính phù h?p ?? ??m b?o cho cây có ?? không gian ?? phát tri?n. ??i v?i ??t tr?ng, b?n nên ch?n lo?i ??t giàu dinh d??ng, thoát n??c t?t và có ?? pH t? 5.5 – 6.5. N?u không có th?i gian t? làm phân bón, b?n có th? mua phân bón h?u c? ho?c phân bón chuyên d?ng cho cây t?m vông ?? ??m b?o cho cây ???c cung c?p ?? dinh d??ng.

Ch?m sóc và t??i n??c ?úng cách

Cây t?m vông không yêu c?u quá nhi?u công vi?c ch?m sóc, tuy nhiên b?n c?n ??m b?o cho cây ???c t??i n??c ?úng cách và ?? l??ng. Th??ng xuyên ki?m tra ?? ?m c?a ??t và t??i n??c khi c?m th?y ??t khô. Ngoài ra, b?n c?ng c?n c?t t?a nh?ng cành lá không còn t??i và bón phân ??nh k? ?? giúp cây t?m vông phát tri?n t?t h?n.

Mua gi?ng cây t?m vông ? ?âu uy tín?

N?u b?n ?ang th?c m?c ch?a bi?t nên mua gi?ng cây t?m vông ? ?âu thì Tre T?m Vông ?àm Ph??ng là m?t trong nh?ng ??a ch? uy tín và ch?t l??ng. V?i nhi?u n?m kinh nghi?m trong vi?c cung c?p gi?ng cây t?m vông, Tre T?m Vông ?àm Ph??ng ?ã tr? thành ??a ch? ???c nhi?u ng??i tin t??ng và l?a ch?n.

??n v?i ??n v?, b?n có th? tìm th?y r?t nhi?u lo?i cây t?m vông khác nhau. T?t c? các gi?ng cây t?m vông ??u ???c ch?m sóc và nuôi d??ng b?ng ph??ng pháp h?u c?, ??m b?o cho cây có ?? t??i mát và kh?e m?nh. Ngoài ra, Tre T?m Vông ?àm Ph??ng h? tr? t? v?n hoàn toàn mi?n phí. B?n có th? nh? t? v?n t? nhân viên ?? có ???c cây t?m vông ??p, kh?e m?nh c?ng nh? nh?n báo giá cây gi?ng t?m vông chi ti?t h?n nhé!

Thông tin liên h?

  • Tre T?m Vông ?àm Ph??ng
  • ?i?n tho?i: (+84) 333 622 383
  • tretamvongdamphuong@gmail.com
  • Nhà Cung C?p Tre T?m Vông ?àm Ph??ng
  • Thanh An, Huy?n H?n Qu?n, T?nh Bình Ph??c

Viết một bình luận