Nh?ng m?u thi?t nhà tre ??p mang phong cách ?n t??ng

Nội dung

Nhà tre ??p ?ã không còn xa l? gì trong l?i ki?n trúc hi?n ??i t?i Vi?t Nam. Nh?ng ki?n trúc s? tài n?ng ?ã th?i h?n vào nguyên li?u tre dân dã ?? tr? thành m?t công trình r?t sang tr?ng nh?ng v?n gi? nét truy?n th?ng, m?c m?c, g?n g?i. Nh?ng công trình làm b?ng tre th?m chí còn v??n ra t?m th? gi?i, ??t ???c nhi?u gi?i th??ng danh giá.

Nhà tre ??p trong dòng ch?y l?ch s? Vi?t Nam

Nh?ng ngôi nhà mái lá ??n s? ?ã tr? thành hình ?nh quen thu?c c?a vùng quê Vi?t Nam. ?ó có th? là m?t mái nhà che m?a che n?ng ho?c m?t khu chòi ?? trông nom ru?ng v??n. Hình ?nh nhà tre t?i th?i ?i?m này có nét ??c tr?ng c?a s? m?c m?c, g?n g?i. Càng v? sau, nh?ng ngôi nhà tre ??p ???c thay th? b?ng các công trình nhà ? bê tông, c?t thép và s? l??ng nhà tre ngày m?t ít ?i.

Tuy nhiên, ??n th?i ?i?m hi?n t?i, nhi?u nhà tre ??p ?ã ???c xây d?ng không ch? dùng cho m?c ?ích ?? ? mà còn là ?? ngh? d??ng nh? resort ho?c ?n u?ng nh? nhà hàng, quán cà phê. Phong cách c?a nhà tre ??p ?ã ???c nâng c?p thành m?t phong cách sang tr?ng, phù h?p v?i th? hi?u c?a nhi?u ng??i trong l?i s?ng hi?n ??i h?n.

Hình ?nh T? ?m n? hoa (Blooming Bamboo House)

Trên th? gi?i, nhà tre ??p c?a Vi?t Nam còn ???c vinh danh v?i r?t nhi?u gi?i th??ng v? ki?n trúc, ?i?n hình nh?: Gi?i th??ng c?a H?i Ki?n trúc s? châu Á – ARCASIA n?m 2014 v?i T? h?p nhà tre c?a Flamingo ??i L?i Resort, Red Dot Award n?m 2018 v?i công trình T? ?m n? hoa (Blooming Bamboo House), gi?i th??ng ki?n trúc A+ n?m 2017 v?i công trình ngôi nhà ??t mái tre ? M?o Khê (Qu?ng Ninh), …

Blog liên quan: Nhà tre Võ Tr?ng Ngh?a – Ki?n trúc mang h?i th? dân t?c

Lý do nhà tre ??p nên là m?t trong nh?ng l?a ch?n ?áng cân nh?c khi xây d?ng công trình

M?t s? các y?u t? ?áng cân nh?c khi s? d?ng tre t?m vông làm v?t li?u xây d?ng:

 • ?? b?n kéo: Các x? tre ch?y theo d?c tr?c nên giúp t?o ra ?? b?n ?áng kinh ng?c. Trên th?c t?, tre có ?? b?n kéo cao h?n thép.
 • Tr?ng l??ng: Tre t??ng ??i nh? nên d? dàng v?n chuy?n và l?p ??t h?n.
 • ?? ?àn h?i: Tính ?àn h?i c?a cây tre t?m vông giúp công trình xây d?ng có th? v??t qua c??ng ?? bão và ??ng ??t v?n có th? h?y ho?i các v?t li?u xây d?ng khác.
 • Kh? n?ng ch?ng cháy: Nh? thành ph?n ch?a nhi?u n??c và axit silicat nên tre có kh? n?ng ch?ng cháy t? nhiên. Cây tre có th? ch?u ???c nhi?t ?? lên ??n 400 ?? C. Ph??ng pháp x? lý h?u c? ??c bi?t trong quá trình x? lý tre có th? làm t?ng kh? n?ng ch?ng cháy này c?a cây tre.
Nguyên li?u tre t?m vông d? v?n chuy?n và l?p ??t
 • ?? b?n nén: Tre t?m vông là v?t li?u c?ng cáp và th??ng ???c dùng làm xà ch?u l?c. Ngay c? nh?ng cây t?m vông thanh m?nh c?ng có th? gánh m?t kh?i l??ng ?áng kinh ng?c mà không b? o?n xu?ng.
 • An toàn: Tre t?m v?ng là v?t li?u xây d?ng r?t an toàn. Thi công công trình v?i nguyên li?u tre t?m vông khá d? dàng h?n và không gây ra r?i ro nh? m?t s? v?t li?u xây d?ng nh? ami?ng.
 • Các v?n ?? v? ?? b?n: Tre có th? d? b? côn trùng và n?m t?n công. Tuy nhiên, v?n có ph??ng pháp x? lý ??c bi?t ?? b?o d??ng cho cây tre tránh tình tr?ng này.

Thông qua bàn tay c?a các ki?n trúc s?, nhà tre ??p th?i hi?n ??i s? ?? l?i ?n t??ng trong lòng gia ch?/ khách hàng m?t hình ?nh sang tr?ng nh?ng v?n gi? nét truy?n th?ng, h?n n?a còn mang h?i th? thiên nhiên, t?o c?m giác th? giãn, tr? v? ngu?n c?i. Do ?ó, nhà tre ??p là m?t l?a ch?n ?áng cân nh?c khi b?n mu?n ??i m?i không gian s?ng v?i l?i ki?n trúc ??c ?áo, ?n t??ng ho?c tìm ki?m m?t phong cách ?n t??ng cho khu v?c kinh doanh.

??c thêm: Tính th?m m? ??c ?áo trong thi?t k? nhà tre trúc

Các m?u nhà tre ??p c?a ki?n trúc s? Võ Tr?ng Ngh?a

Khi nói ??n nhà tre ??p, Tre T?m Vông ?àm Ph??ng không th? không nh?c ??n các công trình c?a ki?n trúc s? Võ Tr?ng Ngh?a. Ông là m?t nhà ki?n trúc s? Vi?t Nam nh?n ???c nhi?u gi?i th??ng v? ki?n trúc n?i ti?ng trên th? gi?i. Công trình c?a ông ??u có s? xen k?, s?p x?p và g?n g?i v?i thiên nhiên, ??c bi?t là tre.

Tre T?m Vông ?àm Ph??ng r?t hân h?nh ???c ??ng hành cùng ki?n trúc s? trong t?t c? các công trình v? nhà tre ??p c?a ông trên kh?p m?i vùng mi?n ??t n??c Vi?t Nam.

Nhà tre ??p thông qua hình ?nh c?a Nocenco Café 

Công trình ???c xây d?ng vào n?m 2018, t?a l?c t?i thành ph? Vinh, t?nh Ngh? An, Vi?t Nam. Các ki?n trúc s? ?ã s? d?ng 10 c?t tre ?? che gi?u c?u trúc hi?n t?i và b?n c?t b? sung ?? phân chia không gian thành các khu v?c riêng t? khác nhau, t?o ra m?t không gian gi?ng hang ??ng nh?ng v?n có th? ng?m nhìn toàn c?nh thành ph?.

Nhà tre ??p thông qua hình ?nh c?a Nocenco Café

Công trình ?ã ???c nh?n gi?i th??ng D? án thi?t k? n?i th?t n?m 2020 c?a Architecture Masterprize, D? án ki?n trúc ??t gi?i th??ng hi?n th?c n?m 2021 c?a WA Awards.

Nhà tre ??p thông qua hình ?nh c?a nhà hàng tre – Bamboo Wing

Công trình ???c xây d?ng vào n?m 2009, t?a l?c t?i Flamingo ??i L?i Resort ? phía b?c h? ??i L?i, xã Ng?c Thanh, thành ph? Phúc Yên, t?nh V?nh Phúc. Nhà hàng là ki?n trúc ???c l?y ý t??ng t? cánh chim h?c vút lên t? mi?n ??t Hùng V??ng c? x?a. Ch?t Vi?t ???c cô ??ng, th? hi?n trong nh?p ?i?u ???ng cong c?a 41 khung k?t c?u tre, t?o thành m?t bán khuyên ôm tr?n l?y h? n??c c?nh quan.

Nhà tre ??p thông qua hình ?nh c?a nhà hàng tre – Bamboo Wing

Công trình ?ã nh?n ???c gi?i th??ng International Architecture Award 2011, Good Design Award 2012 và FuturArc Prize 2012.

Tre T?m Vông ?àm Ph??ng r?t hân h?nh ???c ??ng hành cùng ki?n trúc s? trong t?t c? các công trình v? nhà tre ??p c?a ki?n trúc s? Võ Tr?ng Ngh?a trên kh?p m?i vùng mi?n ??t n??c Vi?t Nam.

Tre T?m Vông ?àm Ph??ng ???c thành l?p n?m 2005 là nhà cung c?p cây t?m vông vùng Bình Ph??c l?n nh?t khu v?c phía Nam, Vi?t Nam. Ngu?n tre T?m Vông c?a ?àm Ph??ng ???c l?a ch?n t? vùng tr?ng Bình Ph??c – n?i có ngu?n nguyên li?u cây t?m vông ch?t l??ng b?c nh?t c? n??c. N?u quý khách hàng quan tâm ??n nguyên li?u tre, hãy liên h? v?i chúng tôi thông qua thông tin:

 • S? ?i?n tho?i: 0333 622 383 | 0395 3333 78
 • Website: https://tretamvong.com/
 • Email: tretamvongdamphuong@gmail.com
 • Google map: https://goo.gl/maps/j4U2N73wA8Rdv6Vk9
 • ??a ch?: T? 8, ?p Thanh S?n, Xã Thanh An, Huy?n H?n Qu?n, T?nh Bình Ph??c, Vi?t Nam

Có th? b?n quan tâm: H??ng d?n cách làm nhà tre ??n gi?n, ??p, ti?t ki?m chi phí

Viết một bình luận