Tán tre ngh? thu?t Haduwa t?i Ghana

Nội dung

Mang ??n m?t c? h?i phong phú ?? k?t h?p v?i ?ô th? xung quanh c?a th? tr?n ?ánh cá apam ? ghana, vi?n v?n hóa và ngh? thu?t haduwa ?ã ???c thi?t k? b?i m?t nhóm t? b? ph?n ngo?i v? [?ng d?ng], vi?n ki?n ??trúc c?a tr??ng ??i h?c ngh? thu?t ?ng d?ng vienna . d? án cung c?p m?t không gian cho các cá nhân và t?p th? t? các n?n v?n hóa ?a d?ng ?? th?a s?c sáng t?o và s?n xu?t ngh? thu?t c?a h? trong l?nh v?c sân kh?u, không gian và bi?u di?n âm thanh. s? d?ng ki?n ??trúc nh? m?t công c? ?? mang các c?ng ??ng ??a ph??ng l?i v?i nhau.

Tán tre ngh? thu?t Haduwa t?i Ghana

N?m ti?p giáp v?i ??i d??ng, trình tán tre ngh? thu?t Haduwa t?i Ghana

V?i c?u trúc l? ra ngoài ?óng vai trò nh? m?t khán phòng ngoài tr?i và m?t không gian h?p d?n, ??ng th?i thích ?ng v?i ??a hình c?a khu v?c. có mái che b?ng tre, công trình s? d?ng v?t li?u t? nhiên này và n?n bê tông cung c?p s? h? tr? t? bên d??i. B?n thân sân kh?u ?? r?ng rãi ?? t? ch?c các phiên ch?, tri?n lãm, bi?u di?n và v? c?u trúc, 41 mái vòm ???c ph? màng b?o v? kh?i tác ??ng c?a gió và n?ng.

41 vòm tre ?ã ???c s? d?ng ?? t?o ra hình ?nh vòm mái cong

Vi?c s? d?ng tre là m?t y?u t? quan tr?ng trong d? án tán tre ngh? thu?t Haduwa

V?i tính b?n v?ng, ?? b?n và chi phí th?p, s? h?p d?n mang l?i thu nh?p có lãi cho ng??i dân ??a ph??ng. thành ph?n sinh thái này t?o ra công ?n vi?c làm, do ?ó thúc ??y trách nhi?m b?o t?n thiên nhiên.

Sân kh?u trung tâm ???c che hoàn toàn và ???c b?o v? kh?i ánh n?ng m?t tr?i
C?u trúc t?ng và gi?m d?n m?i g?i nh?ng ng??i qua ???ng vào và khám phá d?ng hình ?nh không gian m? m?i
Mái nhà cung c?p s? b?o v? kh?i gió c?ng nh? ánh n?ng m?t tr?i
K? n?ng s? d?ng tre s? t?o ra vi?c làm cho nh?ng ng??i th? th? công ??a ph??ng
Hình ?nh c?u trúc tre
M?c tiêu chung c?a d? án là ??t ???c m?t môi tr??ng sinh thái thông qua hình ?nh v? ki?n trúc
Khán phòng th? hi?n l?i ích c?a vi?c s? d?ng tre làm v?t li?u xây d?ng chính
M?t góc c?a công trình
Sân kh?u mang ??n c? h?i k?t h?p môi tr??ng xung quanh và tr? thành m?t ?i?m nh?n cho hình ?nh c?ng ??ng ??a ph??ng

??i thi?t k? và xây d?ng d? án, tán tre ngh? thu?t Haduwa

Hình ?nh ??i thi?t k? và xây d?ng © daniel aschwanden

Thông tin d? án:

D? án: Tán tre Haduwa
Ch??ng trình vi?n v?n hóa & ngh? thu?t haduwa :
??a ?i?m t? ch?c v?n hóa : apam, mi?n trung, ghana
Ý t??ng và ki?n ??trúc: [?ng d?ng] ??i ngo?i, vi?n ki?n ??trúc,
tr??ng ??i h?c ngh? thu?t ?ng d?ng vienna
Nhóm d? án (thi?t k? và hi?n th?c hóa): christian car, joseph hofmarcher, ilias klis, joana lazarova, ewa lenart,
ioana petkova, philipp reinsberg, v?i antonella amesberger, andrea sachse và jürgen strohmayer
Tr??ng d? án: baerbel mueller
T? v?n xây d?ng tre: jörg stamm
K? thu?t k?t c?u : klaus bollinger, t? v?n xây d?ng bollinger-gronehman
Chuyên gia t? v?n: franz sam

Trích d?n: https://www.designboom.com/architecture/haduwa-arts-culture-institute-university-of-applied-arts-vienna-ghana-12-06-2015/

??c ti?p:

Liên h? v?i C? S? Tre T?m Vông ?àm Ph??ng:

Viết một bình luận