Gian hàng tre c?a archi-union ? Trung Qu?c

Nội dung

? vùng nông thôn r?c r?, m?t th? tr?n ? t?nh T? Xuyên c?a Trung Qu?c , công ty l?u tr? ?ã hoàn thành ‘trong tre’, m?t trung tâm v?n hóa ?a ch?c n?ng có kh? n?ng t? ch?c tri?n lãm, h?i ngh? và các s? ki?n c?ng ??ng khác. quan tr?ng là, ?? tích h?p ??a ?i?m v?i các làng lân c?n và sinh thái t? nhiên c?a khu v?c, d? án s? d?ng các k? thu?t xây d?ng truy?n th?ng v?i công nghi?p hóa ?úc s?n. do ?ó, m?c dù có hình d?ng ph?c t?p, d? án ???c xây d?ng ch? trong 52 ngày

Gian hàng tre c?a archi-union

Làm vi?c trong m?t khu v?c n?i ti?ng, v?i truy?n th?ng ?an lát tre

Archi – union ???c l?y c?m h?ng t? m?t bài th? c?a nhà th? tri?u ??i bài hát lu b?n. ‘tòa nhà ch? có th? c? g?ng b?t ??u ??i tho?i v?i trái ??t, trong khi th?c v?t thu?c v? trái ??t’, ki?n trúc s? nguyên t?c c?a archi-union, philip f gi?i thích. ‘chúng tôi ?ã c? g?ng h?t s?c ?? duy trì m?i th? và gi? cho h?u h?t m?i th? ? yên”.Nhóm thi?t k? nói r?ng các m?i quan h? gi?a bên trong và bên ngoài, tre và ngói, m?i và c? có ngh?a là ???c tr?i nghi?m bên d??i ‘hình d?ng vô h?n’ c?a mái nhà.

Tòa nhà mang hình dáng bi?u t??ng vô c?c

Các ki?n trúc s? gi?i thích : “??a ?i?m n?m trên hai th?a ??t không kh?p nhau li?n k?” 

“trong m?i b?u ki?n này, chúng tôi v? m?t vòng tròn l?n; hai vòng tròn này k?t h?p v?i nhau xác ??nh ???ng vi?n l?n cho tòa nhà c?a chúng tôi trong khi v?n b?o t?n r?ng tre và cây xung quanh. trong ranh gi?i m?i này, chúng tôi ?ã tìm cách t?i ?a hóa tính liên t?c, tính liên t?c và tính linh ho?t c?a không gian. mái n?i cung c?p t?m nhìn r?ng nh?t có th? ra khung c?nh thiên nhiên nguyên s? bên ngoài. t?t nh?t, du khách ???c ?? l?i v?i c?m giác hòa nh?p v?i thiên nhiên.

Archi-union
Mái nhà l?p ngói quét xu?ng ?áng k?

Mái nhà hình mobius c?a tòa nhà ???c h? tr? b?i m?t khung thép ti?n ch? nh? và ???c hoàn thi?n b?ng g?ch men, ph? bi?n c?a khu v?c. Các ki?n trúc s? ti?p t?c : ‘trên mái c?a tòa nhà c?a chúng tôi, ngói gi?ng nh? m?t pixel, ???c tính toán ?? mô t? s? ph?c t?p hình h?c tinh t? c?a mái nhà liên t?c này’ . ‘theo cách này, nh?ng viên g?ch ?ã tr? thành trung gian liên k?t ngôn ng? xây d?ng b?n ng? v?i hình h?c tr?u t??ng.’ khi b??c vào tòa nhà, hai sân ???c ti?t l?, m?i sân ???c xác ??nh trong các ???ng cong c?a mái quét. không gian thoáng ?ãng mang ??n c?m giác yên bình, n?i du khách có th? tr?i nghi?m s? thay ??i c?a các mùa trong n?m. trong khi ?ó, m?t khu v??n hi?n có tr??c ?ây v?n ???c gi? nguyên hi?n tr?ng và s? d?ng.

Kính ???c s? d?ng ?? ??m b?o s? k?t n?i gi?a không gian bên trong và bên ngoài

?? l?p ráp d? án trong vòng ch?a ??y b?y tu?n r??i, các ki?n ??trúc s? ?ã s? d?ng ph??ng pháp k?t c?u g? ?úc s?n k? thu?t s?. ?i?u này ??m b?o r?ng nhóm có th? gi?m lãng phí trong khi t?ng t?c ?? cài ??t. “Trong quá trình phát tri?n d? án này, nghiên c?u phong phú t? nhi?u n?m th? nghi?m v?i công ngh? ch? t?o g? k?t c?u k? thu?t s? ?ã ???c ??a vào s? d?ng” , archi-union cho bi?t.

??a ?i?m có kh? n?ng t? ch?c các cu?c tri?n lãm, h?i ngh? và các b?a ?n

Các ki?n ??trúc s? nói r?ng d? án là m?t ví d? v? cách nhà ti?n ch? có th? xác ??nh l?i và nâng c?p quy trình s?n xu?t c?a xây d?ng nông thôn truy?n th?ng. 

Các ki?n trúc s? gi?i thích : “nh?ng thay ??i này s? không ???c th?c hi?n tr??c m?t, c?ng nh? không nên thay th? vi?c xây d?ng th? công truy?n th?ng g?n ch?t v?i ??i s?ng nông thôn và công nghi?p . Thay vào ?ó, chúng ta nên xem xét c? h?i ??i m?i và c?i ti?n n?m ? ?âu có th? tích h?p các ph??ng pháp xây d?ng truy?n th?ng hi?n có v?i công ngh? m?i và các ph??ng pháp xây d?ng m?i.

Ki?n trúc s?
M?t lo?t các s? ki?n c?ng ??ng di?n ra bên trong gian hàng

Trong quá trình hoàn thành d? án, công ?oàn l?u tr? ?ã xem xét nghiên c?u c?a ngành ki?n ??trúc ??a ph??ng và bi?t ???c gi?i h?n c?a vi?c s? d?ng tre nh? m?t h? th?ng k?t c?u chính c?a tòa nhà. nhóm thi?t k? ?ã làm vi?c v?i m?t ngh? nhân ??a ph??ng, ng??i ?ã t?o m?u h?n 20 bi?n th? c?a các ki?u d?t khác nhau b?ng cách s? d?ng các d?i v?t li?u m?ng. Lo?i tre ?an ???c ch?n cho m?t ti?n c?a tòa nhà nh?m m?c ?ích t?o ra hi?u ?ng nh? nhìn th?y m?t cái gì ?ó quen thu?c nh?ng b?t g?p nó trong m?t b?i c?nh m?i.

M?t ki-?t ?iêu kh?c và ??c l?p c?ng là m?t ph?n c?a d? án

“M?c dù d? án nh? nh?ng chúng tôi ?ã ??u t? r?t nhi?u công s?c c?n s? tham gia c?a nhi?u ng??i”, archi-union k?t lu?n. công ngh? thi?t k? k? thu?t s?, truy?n th?ng ki?n ??trúc và b?i c?nh v?n hóa là nh?ng l?c l??ng t?ng h?p h??ng d?n công vi?c c?a chúng tôi. trong quá trình ??i m?i th? hi?n s? tôn tr?ng v?n hóa, tôn tr?ng con ng??i và tôn tr?ng thiên nhiên; ?ây là nh?ng gì chúng tôi mu?n t? d? án trong tre.

Archi-union
Trong tre’ ???c chi?u sáng nh? nhàng vào bu?i t?i
Khu v?c ???c bi?t ??n v?i truy?n th?ng ?an lát tre
G?ch men ???c s? d?ng ?? ?p mái nhà

S? ?? công trình tre k?p h?p Archi-union

Tên: in bamboo
v? trí tre : Th? tr?n dao ming, Trùng Châu, t?nh T? Xuyên, Trung Qu?c
Xây d?ng: Công ty ??u t? công nghi?p tri?n lãm chongzhong thành ph? chongzhou
Di?n tích sàn: 1.800 m2
Giai ?o?n thi?t k?: 2016.08 – 2017.04
Giai ?o?n xây d?ng: 2016.12 – 2017.04
Ki?n trúc s? chính: philip f. yuan
Ki?n trúc: alex han, xiangping kong, bing yang, tianrui zhu
n?i th?t: qinhao wen, xiaoming chen, jingyan tang
c?u trúc: jing wang, lei li, chen liang, qiang zhou
c? ?i?n: yong liu, ying yu, qiang zhou
ch?p ?nh: bian lin 

Trích d?n: https://www.designboom.com/architecture/archi-union-in-bamboo-infinity-pavilion-chongzhou-china-05-02-2018/

??c ti?p:

Liên h? v?i C? S? Tre T?m Vông ?àm Ph??ng:

Viết một bình luận