Cây t?m vông là cây gì? T?i sao cây t?m vông Bình Ph??c, l?i ???c nhi?u ng??i s? d?ng?

cây t?m vông

Cây t?m vông hay còn g?i là cây trúc thái, trúc xiêm la là m?t lo?i cây thu?c h? tre thân ??t, cây có ???ng kính t? 3-6m, thân cây tr??ng thành cao kho?ng 6–14 m. Cây t?m vông th??ng m?c thành b?i dày ??c, m?i b?i t? 20-50 cây. ?ây có ph?i là nh?ng thông … Đọc tiếp