G?y t?m vông c?t khúc

g?y t?m vông vùng Bình Ph??c

G?y t?m vông c?t khúc, th??ng ???c s? d?ng vào thi?t k? công trình tre, làm vách t??ng tre, hàng rào tre v.v… V?i màu s?c vàng nh?, cùng v?i ki?u dáng thân thi?n v?i môi tr??ng. Nên khá ???c ?a chu?ng, trên th? tr??ng. V?i nhu c?u ?ó, Tre T?m Vông ?àm Ph??ng là … Đọc tiếp

X? lý nguyên li?u cây t?m vông t?i kho

X?t th??c khô ch? nguyên li?u t?m vông

Quy trình x? lý, m?i m?t trong kho ch?a nguyên li?u cây t?m vông. Là quy trình kéo dài th?i gian s? d?ng cây t?m vông, c?a C? S? Tre T?m Vông ?àm Ph??ng. V?i quy trình này, cây t?m vông sau khi ???c c?t khúc và ph?i khô. S? ???c ?em vào kho ch?a nguyên li?u, và ???c x? lý kéo dài th?i gian s? d?ng.

Tán tre ngh? thu?t Haduwa t?i Ghana

Mái hiên và các em h?c sinh

N?m ti?p giáp v?i ??i d??ng, c?u trúc l? ra ngoài ?óng vai trò nh? m?t khán phòng ngoài tr?i và m?t không gian h?p d?n, ??ng th?i thích ?ng v?i ??a hình c?a khu v?c. có mái che b?ng tre, công trình s? d?ng v?t li?u t? nhiên này và n?n bê tông cung c?p s? h? tr? t? bên d??i. B?n thân sân kh?u ?? r?ng rãi ?? t? ch?c các phiên ch?, tri?n lãm, bi?u di?n và v? c?u trúc, 41 mái vòm ???c ph? màng b?o v? kh?i tác ??ng c?a gió và n?ng.