X? lý nguyên li?u cây t?m vông t?i kho

X?t th??c khô ch? nguyên li?u t?m vông

Quy trình x? lý, m?i m?t trong kho ch?a nguyên li?u cây t?m vông. Là quy trình kéo dài th?i gian s? d?ng cây t?m vông, c?a C? S? Tre T?m Vông ?àm Ph??ng. V?i quy trình này, cây t?m vông sau khi ???c c?t khúc và ph?i khô. S? ???c ?em vào kho ch?a nguyên li?u, và ???c x? lý kéo dài th?i gian s? d?ng.