G?y t?m vông c?t khúc

g?y t?m vông vùng Bình Ph??c

G?y t?m vông c?t khúc, th??ng ???c s? d?ng vào thi?t k? công trình tre, làm vách t??ng tre, hàng rào tre v.v… V?i màu s?c vàng nh?, cùng v?i ki?u dáng thân thi?n v?i môi tr??ng. Nên khá ???c ?a chu?ng, trên th? tr??ng. V?i nhu c?u ?ó, Tre T?m Vông ?àm Ph??ng là … Đọc tiếp