Tán tre ngh? thu?t Haduwa t?i Ghana

Mái hiên và các em h?c sinh

N?m ti?p giáp v?i ??i d??ng, c?u trúc l? ra ngoài ?óng vai trò nh? m?t khán phòng ngoài tr?i và m?t không gian h?p d?n, ??ng th?i thích ?ng v?i ??a hình c?a khu v?c. có mái che b?ng tre, công trình s? d?ng v?t li?u t? nhiên này và n?n bê tông cung c?p s? h? tr? t? bên d??i. B?n thân sân kh?u ?? r?ng rãi ?? t? ch?c các phiên ch?, tri?n lãm, bi?u di?n và v? c?u trúc, 41 mái vòm ???c ph? màng b?o v? kh?i tác ??ng c?a gió và n?ng.