Anna heringer th? công d?t các tòa nhà ký túc xá b?ng tre biennale ? Trung Qu?c

Anna heringer là m?t trong 12 ki?n ??trúc s? ???c m?i xây d?ng các công trình ki?n ??trúc có th? sinh s?ng ???c b?ng tre nhân d?p khánh thành công trình ki?n ??trúc b?ng tre ? làng Baoxi , thu?c vùng Long Tuy?n , Trung Qu?c . t? nhà hàng, x??ng g?m s?, khách s?n ??n trung tâm ?ón ti?p khách; t?t c? các k? ho?ch ??u th? hi?n kh? n?ng vô h?n c?a tre nh? m?t v?t li?u xây d?ng ki?n ??trúc.