Quy trình u?n tre trúc t?m vông ??c ?áo, truy?n th?ng và sáng t?o

Nội dung

Quy trình u?n tre trúc t?m vông không quá ph?c t?p nh?ng ?òi h?i s? khéo léo, kiên nh?n. Tre trúc t?m vông ?ã tr? thành m?t hình ?nh quen thu?c v?i ngành xây d?ng, ki?n trúc. ?? có ???c ?? th?ng nh? ý mu?n, phù h?p v?i m?c ?ích công vi?c c?ng nh? các s?n ph?m ??p m?t, c?n ph?i có nh?ng ng??i th? lành ngh? bi?t cách u?n cây t?m vông.

Gi?i thi?u v? tre trúc t?m vông

Tre trúc t?m vông hay còn bi?t ??n cái tên cây trúc Thái, trúc Xiêm La, ho?c là cây t?m vông r?ng. Cây t?m vông th??ng xu?t hi?n ? khu v?c các t?nh mi?n nam nh? Tây Ninh, An Giang, Bình D??ng và Bình Ph??c. T?m vông ch?u h?n khá t?t nên th??ng cây sinh tr??ng cao t? 6-14m, ru?t ??c, c?ng, không có gai nh?n nh?ng l?i r?t d?o. Tre trúc t?m vông th??ng m?c thành b?i, v?i m?t ?? t? 20-30 cây.

?? có th? th?y ???c m?t cây t?m vông th?ng, các ngh? nhân c?n th?c hi?n quy trình u?n tre trúc t?m vông ?? cây phù h?p v?i m?c ?ích công vi?c. Mang ??c tính có ?? b?n cao, d? u?n cong và ch?u l?c t?t, t?m vông ?ã tr? thành nguyên li?u mang l?i thu nh?p cho nhi?u h? dân t?i ??a ph??ng v?i s? l??ng l?n quanh n?m.

quy trình u?n tre trúc t?m vông
Tìm hi?u quy trình u?n tre trúc t?m vông

Tre trúc t?m vông có ?? b?n r?t cao, là m?t trong các nguyên li?u chính làm ra các s?n ph?m th? công m? ngh?, xây d?ng lán tr?i, v?t d?ng trong gia ?ình. Tr??c khi ??a cây t?m vông vào s? d?ng ho?c bi?n thành s?n ph?m th? công m? ngh?, cây c?n ph?i tr?i qua quy trình u?n tre trúc t?m vông th?ng sao cho ??t v?i yêu c?u c?a s?n ph?m. Chính vì yêu c?u này mà ngh? u?n t?m vông ra ??i.

Có th? b?n quan tâm: ??c tính cây t?m vông – Nh?ng thông tin mà b?n nên bi?t

Các công c? và d?ng c? c?n thi?t cho quy trình u?n tre trúc t?m vông

Quy trình u?n tre trúc t?m vông ?òi h?i m?t lo?t công c? chuyên d?ng:

  • B?p lò u?n t?m vông : Khung b?p ???c làm t? t?m vông ho?c g? b?ch ?àn ?? t?o s? v?ng ch?c. Ph?n khung ?? ???c b? trí các vòng móc s?t ?? gi? t?m vông ch?c ch?n trên lò. Ph?n khung c? ??nh b?ng hai thanh g? l?n ??t trên b?p lò ?? c? ??nh t?m vông khi u?n. Ph?n b?p lò s? cung c?p l??ng nhi?t ???c ??t phía d??i không gây ?nh h??ng ??n th?.
  • G?ng tay c?m t?m vông : Dù t?m vông không có gai nh?n nh? các lo?i tre trúc cùng chi, nh?ng ?? ??m b?m an toàn khi ti?p xúc v?i nhi?t và tránh các lo?i d?m ?âm tay, th? u?n tre trúc t?m vông nên mang g?ng tay m?i ngày.
  • Than c?i : ?ây là nguyên li?u không th? thi?u ?? b?p lò ho?t ??ng. Ng??i th? nên nhóm than chín ?? hoàn toàn tr??c khi s? d?ng 5 – 10 phút ?? tránh b? khói ?nh h??ng s?c kh?e.
quy trình u?n tre trúc t?m vông
Cách u?n cây t?m vông hi?n nay

??c thêm: L?i ích c?a vi?c tr?ng cây t?m vông

Quy trình u?n tre trúc t?m vông

Quy trình u?n tre trúc t?m vông không ch? là công vi?c mà còn là m?t ngh? thu?t. D??i ?ây là các b??c chi ti?t trong quy trình này:

Công ?o?n chu?n b?

Tr??c h?t, chúng ta c?n chu?n b? các nguyên li?u. Tre trúc t?m vông ???c ch?n c?n ph?i kh?e m?nh, không có d?u hi?u b? m?c hay sâu b?nh. ??i v?i tre trúc, tu?i th? t?m 3-5 n?m là lý t??ng nh?t vì ?? c?ng và ?? ?àn h?i t?t. Lúc này c?n nhóm cho b?p lò ?? ??t l?a u?n t?m vông. Quy trình yêu c?u ngu?n thanh c?i ph?i ch?t l??ng cao. L?a cháy ??u và nhi?t ?? cao s? giúp vi?c u?n cây nhanh h?n.

Công ?o?n u?n tre t?m vông

Quy trình u?n tre trúc t?m vông ?òi h?i s? nh?n n?i, tinh t? và k? n?ng cao, b?i m?t sai l?m nh? có th? làm h?ng c? m?t ?o?n tre. Sau khi có lò u?n và ngu?n t?m vông t??i, nh?ng ng??i th? lành ngh? b?t ??u công vi?c hàng ngày c?a h?. H? b?t ??u nhóm l?a cháy to và c?n hai ng??i th? b?t ??u u?n cây t?m vông. Khi thân cây ???c u?n cong, ng??i th? ??i di?n cúi xu?ng kéo cây ra.

quy trình u?n tre trúc t?m vông
Sau khi u?n t?m vông s? ???c v?n chuy?n ??n khách

Cây nhi?u ??t, cây cong vênh c?n ph?i u?n 5 – 7 m?i m?i có ???c s?n ph?m th?ng ??p. Th?i gian u?n cây m?t t? 2-3 phút v?i ng?n l?a ??u và nhi?t ?? cao. Nh?ng ng??i th? s? bi?t cách nh?n bi?t u?n cây sao cho th?ng ??u.

Công ?o?n hoàn thi?n

Sau khi u?n xong, tre trúc s? ???c ph?i khô l?i. Khi tre ?ã khô hoàn toàn, chúng ta s? s? d?ng công c? u?n ?? t?o ra các hình dáng và ???ng cong mong mu?n. Công ?o?n cu?i cùng là x? lý b? m?t c?a t?m vông, bao g?m vi?c mài, ?ánh bóng và s?n ph? ?? t?ng ?? b?n và th?m m? cho s?n ph?m.

Nh?ng nguyên t?c trong quy trình u?n tre trúc t?m vông

Cách u?n cây t?m vông này yêu c?u ph?i có hai ng??i ph? trách. M?t ng??i ph? trách ??a cây vào lò và u?n ph?n g?c và thân. Ng??i th? còn l?i s? u?n ph?n ng?n và ??a thành ph?m ra kh?i lò. Nguyên t?c trong quy trình u?n tre trúc t?m vông là ph?i u?n ph?n g?c tr??c vì ?ó là ph?n c?ng nh?t c?a t?m vông.

Lúc này công vi?c khó nh?t là ph?i gi? ???c l?a cháy ??u, nhi?t ?? cao thì m?i nhanh và ??t hi?u qu? ???c. Cách u?n cây t?m vông này không quá ph?c t?p nh?ng ?òi h?i ng??i u?n ph?i có s? khéo léo, nh?n n?i. Nh?ng cây t?m vông ???c x?p ch?ng lên nhau, l?n l??t t?ng cây s? ?em lên b?p n??ng và u?n.

T?ng k?t

Quy trình u?n tre trúc t?m vông là m?t quá trình ph?c t?p, ?òi h?i k? n?ng và kiên nh?n. ?? t?o ra m?t cây t?m vông th?ng ??p c?n r?t nhi?u công s?c. ?i?u này cho th?y ???c giá tr? to l?n c?a cây t?m vông, giúp cây có v? th? quan tr?ng ?óng góp cho các s?n ph?m th? công m? ngh? ho?c các công trình ki?n trúc thân thi?n môi tr??ng.

quy trình u?n tre trúc t?m vông
Nhà hàng Bamboo Wings c?a Ki?n trúc s? Võ Tr?ng Ngh?a

Các công trình l?n t? tre t?m vông có th? k? ??n nh? Nhà ?ón Grand World Phú Qu?c d? án Vinpearl làm t? 42.000 cây t?m vông. D? án Vinpearl ???c thi?t k? t?o thành m?t c?u trúc tre “kh?ng l?” cao 14,8 mét mang ??m v?n hóa Vi?t Nam. V?i ngu?n tre t?m vông ch?t l??ng t? Tre T?m vông ?àm Ph??ng và k? thu?t u?n tre mà ki?n trúc s? Võ Tr?ng Ngh?a ?ã liên k?t các t?ng l?p c?u trúc vòm và th?ng, t?o nên ki?t tác.

Hy v?ng v?i bài vi?t v? quy trình u?n tre trúc t?m vông b?n ??c ?ã hi?u và n?m ???c các thông tin phù h?p. N?u b?n ?ang c?n tìm ngu?n t?m vông b?n v?ng t? nhiên, Tre T?m Vông ?àm Ph??ng hi?n ?ang cung c?p lo?i s?n ph?m ?a d?ng này. Hãy ?? t?m vông ?àm Ph??ng góp ph?n th?i h?n cho các công trình ki?n trúc, b?n v?ng v?i th?i gian.

Blog liên quan: G?i ý phong cách trang trí v?i cây t?m vông

Viết một bình luận