??A CH? CUNG C?P V?T T? TRE TRÚC T?M VÔNG CH?T L??NG TRÊN TH? TR??NG

Nội dung

Trong h? hàng nhà tre thì cây t?m vông ???c xem là ??c bi?t nh?t vì có s? pha tr?n gi?a trúc và tre. ?ây là m?t lo?i cây thích nghi v?i m?i lo?i ??t, kh? n?ng sinh t?n t?t, có s?c s?ng b?n b?. Vì v?y v?t t? tre trúc t?m vông có r?t nhi?u ?u ?i?m và ?ng d?ng. Hãy cùng Tre T?m Vông ?àm Ph??ng tìm hi?u qua bài vi?t sau nhé.

Tìm hi?u v? v?t t? tre trúc t?m vông

Cây t?m vông hay trúc Xiêm La, trúc Thái Lan thu?c phân h? Tre (Bambusoideae) c?a h? Hòa th?o (Poaceae). Khu v?c phân b? tre trúc t?m vông ch? y?u là Vi?t Nam, Thái Lan, Myanmar. T?i Vi?t Nam, các v?t t? tre trúc t?m vông ch?t l??ng ??u có ngu?n tr?ng ch? y?u t?i các vùng cao t?nh Bình Ph??c ho?c khu v?c Kiên Giang, An Giang do có ??a hình, ?i?u ki?n ??t ?ai và khí h?u phù h?p cho s? sinh tr??ng c?a cây t?m vông.

Thân tre t?m vông có kích th??c khi tr??ng thành dài t? 6-14m. Thân cây có ???ng kính t? 2-7cm. Thân cây ít cong vênh, t??ng ??i th?ng ??u. Khi tr??ng thành thân cây r?ng ph?n ng?n và r?t c?ng, ??c ru?t ph?n g?c. Ngoài ra chúng th??ng m?c thành b?i nh? t? 20-30 cây.

v?t t? tre trúc t?m vông
?ôi nét v? v?t t? tre trúc t?m vông

Có th? b?n quan tâm: ??c tính cây t?m vông – Nh?ng thông tin mà b?n nên bi?t

?ng d?ng v?t t? tre trúc t?m vông trong cu?c s?ng

T?m vông có giá tr? ?ng d?ng r?t r?ng, ph? bi?n nh?t là ? m?ng xây d?ng nhà ?, công trình xây d?ng, làm ?? th? công m? ngh?. V?t t? tre trúc t?m vông là m?t lo?i v?t li?u ???c s? d?ng r?t ph? bi?n trong các công trình xây d?ng trong th?i gian g?n ?ây, tiêu bi?u nh? v?i nh?ng công trình c?a Ki?n trúc s? Võ Tr?ng Ngh?a nh? Quán cà phê Gió và N??c, Công trình Stacking Green, nhà tre trong khuôn viên H??ng An Viên,…

v?t t? tre trúc t?m vông
?ng d?ng v?t t? tre trúc t?m vông trong cu?c s?ng

?ây là nh?ng công trình tiêu bi?u c?a KTS.Võ Tr?ng Ngh?a ???c ?ánh giá cao trong và ngoài n??c v?i nh?ng gi?i th??ng qu?c t? v? vi?c s? d?ng ch? y?u t? v?t li?u t?m vông v?i thi?t k? hài hòa v?i thiên nhiên các y?u t? gió, n??c, v?t li?u t? nhiên. Ngoài ra trong xây d?ng t?m vông còn ???c s? d?ng trong các công trình ki?n trúc mang phong cách dân gian, hoài c?, g?n g?i v?i thiên nhiên nh? nhà ? cá nhân, nhà hàng, homestay,…. V?i nhi?u ?u ?i?m n?i b?t, t?m vông ???c ?ng d?ng trong r?t nhi?u y?u t? ki?n trúc nh? làm vách ng?n, làm hàng rào hay làm c?ng,…

v?t t? tre trúc t?m vông
V?t t? tre trúc t?m vông ???c s? d?ng nhi?u trong l?nh v?c ki?n trúc

Bên c?nh các công trình ki?n trúc, v?t t? tre trúc t?m vông còn mang l?i giá tr? kinh t? r?t cao trong các l?nh v?c khác c?a ngành s?n xu?t. T?m vông ???c s? d?ng nhi?u trong các v?t ph?m trang trí t?i các không gian kinh doanh, là m?t d?ng c? quan tr?ng trong ngành s?n xu?t m? t? cao su, ??ng th?i là v?t li?u chính ?? làm nên nh?ng s?n ph?m n?i th?t bàn gh?, gi??ng t? s? d?ng r?ng ? trong và ngoài n??c.

v?t t? tre trúc t?m vông
T?m v?ng – d?ng c? quan tr?ng trong s?n xu?t m? t? cao su
v?t t? tre trúc t?m vông
T?m vông c?ng là m?t v?t li?u quan tr?ng trong l?nh v?c ?? n?i th?t

??c thêm: L?i ích c?a vi?c tr?ng cây t?m vông

T?i sao nên l?a ch?n Tre T?m Vông ?àm Ph??ng ?? mua v?t t? tre trúc t?m vông?

V?i nhi?u ?ng d?ng trong ?a d?ng l?nh v?c cùng nh?ng giá tr? kinh t? cao, v?y thì ?âu s? là m?t ??a ch? cung c?p v?t t? tre trúc t?m vông ch?t l??ng, ??t chu?n, uy tín cho các ??n v? s?n xu?t, ki?n trúc? Cái tên ???c KTS.Võ Tr?ng Ngh?a cùng r?t nhi?u ??n v? trên c? n??c tin t??ng và ??t ni?m tin chính là Tre T?m Vông ?àm Ph??ng.

V?i g?n 20 n?m kinh nghi?m trong l?nh v?c tr?ng và cung c?p v?t t? tre trúc t?m vông – ?àm Ph??ng là m?t trong nh?ng v?a t?m vông Bình Ph??c l?n nh?t khu v?c phía Nam và trên c? n??c. Cùng ngu?n nguyên li?u ch?t l??ng cao t?i khu v?c Bình Ph??c v?i nhi?u ??c tính riêng bi?t, ?àm Ph??ng ?ã t? tin tr? thành cái tên n?i b?t khi là nhà cung c?p t?m v?ng cho r?t nhi?u ??n v? l?n trên c? n??c nh? KTS.Võ Tr?ng Ngh?a, Công ty Tre trúc H?n Vi?t, Công ty Cao su Bình Long, Công ty TNHH SX TM & DV Công Trình Tre TPHCM, Công ty TNHH SX TM & DV ?? M? Ngh? Bình D??ng,…..

V?y nên n?u b?n ?ang có nhu c?u tìm ki?m m?t nhà cung c?p v?t t? tre trúc t?m vông chu?n ch?t l??ng, chu?n uy tín v?i m?c giá vô cùng c?nh tranh cùng các d?ch v? ?i kèm tr?n gói thì còn ch?n ch? gì mà không liên h? ngay v?i ?àm Ph??ng qua hotline 0333 622 383 ho?c website https://tretamvong.com/ ?? ???c t? v?n và h? tr? nhanh nh?t!

Blog liên quan: G?i ý phong cách trang trí v?i cây t?m vông

Viết một bình luận