Mua ng?n t?m vông ? ?âu? Nguyên li?u cây t?m vông ? ?âu ch?t l??ng?

Nội dung

Ng?n t?m vông ???c c?t, t? ph?n ng?n c?a cây t?m vông. Có ?? c?ng và ?? b?n khá cao, nên ???c s? d?ng làm nguyên li?u dùng trong ?óng n?i th?t tre. Làm chi ti?t c?a thanh ch?t các m?t s?n ph?m tre, ho?c s? d?ng vào công trình tre.

Tuy nhiên lo?i ng?n t?m vông ???c s? d?ng nhi?u nh?t, là ng?n t?m vông ???c c?t t? cây t?m vông r?ng t?i Vi?t Nam. V?i ?? b?n và ch?c h?n nhi?u l?n, so v?i ng?n cây t?m vông Miên.

??t t?m vông c
Ng?n t?m vông c?t khúc ???c bó g?n và x?p l?p @tretamvongdp

V?y v?i ch?t l??ng tuy?t v?i, c?a ng?n t?m vông vùng Bình Ph??c. Có ph?i b?n mu?n mua ng?n t?m vông? Và tìm hi?u v? lo?i nguyên li?u cây t?m vông ?? c?t ra lo?i ng?n t?m vông ch?t l??ng này?

Ngay sau ?ây, b?n s? cùng Tre T?m Vông DP v? các lo?i kích th??c ng?n t?m vông. Hi?n ?ang ???c cung c?p và s? d?ng nhi?u nh?t, b?i nhà cung c?p Tre T?m Vông ?àm Ph??ng. ?? l?a ch?n lo?i ???c kích th??c phù h?p, cho công vi?c s? d?ng.

Kích th??c ??t t?m vông, hi?n có t?i Tre T?m Vông ?àm Ph??ng

Hai lo?i kích th??c hi?n ?ang ???c cung c?p, t?i Tre T?m Vông DP là:

 • Ng?n t?m vông 0,7m
 • Ng?n t?m vông 1,2m

Công d?ng ch? y?u c?a ng?n t?m vông, th??ng s? d?ng làm các chi ti?t nh?. Nên ?? dài yêu c?u không quá dài, giúp thu?n ti?n cho vi?c v?n chuy?n và giao hàng. V?i chi?u dài có s? khác nhau, trong quá trình c?t nguyên li?u. Nên s? ???c phân làm 2 lo?i, giúp thu?n ti?n cho nhu c?u c?a ng??i s? d?ng.

1. Ng?n t?m vông  0,7m

Kích th??c k? thu?t c?a ng?n t?m vông nh? sau:

 • Chi?u dài: 0,7 m (biên ?? dai ??ng ± 7,5 cm  )
 • Phi g?c: 1,5 ??n 2,2 cm
 • Phi ng?n: trên 1,1 cm
 • Tr?ng thái: Cây thô
 • S? ng?n m?i bó: 40 (ng?n)
ng?n t?m vông 0,7m
Ng?n t?m vông 0,7m ???c bó thành t?ng bó @tretamvongdp

2. Ng?n t?m vông 1,2m

Kích th??c k? thu?t c?a ng?n t?m vông nh? sau:

 • Chi?u dài: 1,2 m (biên ?? dai ??ng ± 7,5 cm  )
 • Phi g?c: 1,9 ??n 2,6 cm
 • Phi ng?n: trên 1,4 cm
 • Tr?ng thái: Cây thô
 • S? ng?n m?i bó: 30 (ng?n)
??t t?m vông 0,7m
Ng?n t?m vông 0,7m ???c bó thành t?ng bó 30 (ng?n) @tretamvongdp

Qua hai lo?i kích th??c ng?n t?m vông, b?n có th? th?y ???c ?? chênh l?ch ?? s? có s? khác nhau. Cùng v?i ?ó là t?i ph?n ng?n s? có v?t c?t séo, là v? chí ???c nh?ng ng??i th? s? d?ng công c? chuyên d?ng ?? c?t b? ph?n ng?n dài phía trên. T? ?ó, l?y ???c ph?n ng?n c?ng cáp, phù h?p v?i nhu c?u s? d?ng.

Ngay sau ?ây, b?n s? ???c tr?i nghi?m quá trình khai thác và s?n xu?t ra nh?ng thanh ng?n t?m vông, cúng cáp và ch?t l??ng này.

Quy trình khai thác và s?n xu?t ??t t?m vông

1. Khai thác cây t?m vông vùng Bình Phu?c

B?t ??u t? vùng nguyên li?u t?nh Bình Ph??c, sau khi ?ã ???c ki?m tra v? ch?t l??ng cây t?m vông t?i vùng nguyên li?u. Cây t?m vông s? ???c khai thác, b?i nh?ng ng??i th?, chuyên v? khai thác nguyên li?u. Quy trình s? ???c di?n ra, qua nhi?u khâu, t? ?ó ?em l?i ch?t l??ng cây ???c ki?m tra t?t v? m?t t?ng th?.

Khai thác cây t?m vông t?i vùng nguyên li?u Bình Ph??c @tretamvongdp

B?n có th? tìm hi?u k? h?n v?, quy trình khai thác cây t?m vông. ?? ???c tr?i nghi?m quá trình khai thác cây t?m vông t?i vùng nguyên li?u c?a Tre T?m Vông DP.

2. S?n xu?t ng?n t?m vông

Sau khi nguyên li?u ???c v?n chuy?n v? v?a t?m vông, s? ???c th?c hi?n c?t khúc. V?i ph?n g?c và ph?n thân, s? ???c c?t theo kích th??c phù h?p. Và ph?n còn l?i, chính là ng?n t?m vông mà chúng ta ?ang nói ??n.

C?t ng?n t?m vông
C?t nguyên li?u cây t?m vông t??i và phân chia ng?n t?m vông @tretamvongdp

Ng?n t?m vông, sau khi ???c c?t xong, s? ???c phân lo?i theo hai kích th??c c? th?. Lo?i 0,7m và 1,2m ???c bó vào nhau, sau ?ó di chuy?n qua khu t?p k?t. M?i tháng Tre T?m Vông hi?n ?ang cung c?p, vào 30.000 ngàn ng?n ??n khách hàng. V?i s?n l??ng cung c?p kèm theo m?i ??n hàng, vì nguyên li?u luôn có nhu c?u s? d?ng cao, t?i m?i khách hàng.

V?n chuy?n ng?n t?m vông v? công ty s?n xu?t tre.
V?n chuy?n nguyên li?u ng?n t?m vông, t?i v?a t?m vông ?àm Ph??ng @tretamvongdp

V?a r?i, chúng ta c?ng ?ã bi?t thêm v? nh?ng lo?i kích th??c ng?n t?m vông. Hi?n ?ang ???c cung c?p b?i Tre T?m Vông DP, và quy trình s?n xu?t lo?i nguyên li?u này. Tuy quy trình khai thác, ch? là nh?ng b??c ??u c?a nguyên li?u, nh?ng ?ây là b??c quan tr?ng nh?t ?? t?o ra s?n ph?m cu?i cùng trong dây chuy?n, ???c hoàn h?o h?n và ?en ??n ch?t l??ng t?t nh?t ??n khách hàng s? d?ng.

Ng?n t?m vông, v?i C? S? Tre T?m Vông ?àm Ph??ng

C? S? Tre T?m Vông ?àm Ph??ng là nhà cung c?p cây t?m vông t?i khu v?c phía Nam, Vi?t Nam. Qua nhi?u n?m phát tri?n và cung c?p lo?i nguyên li?u cây t?m vông ch?t l??ng. T? ?ó ch? thành nhà cung c?p hàng ??u cây t?m vông c?a  nhi?u làng ngh? tre và các công ty s?n xu?t n?i th?t tre t?i Vi?t Nam.

Ng?n t?m vông, là m?t trong nh?ng lo?i s?n ph?m ???c ?a chu?ng b?i khách hàng. Không ch? v? ch?t l??ng mà còn là v? quy trình cung c?p nguyên li?u m?t cách trung th?c và an toàn nh?t. ?em ??n cho khách hàng s? an tâm và thu?n ti?n trong quá trình mua hàng t?i Tre T?m Vông DP.

ng?n cây t?m vông
Ng?n t?m vông t?i v?a t?m vông ?àm Ph??ng @tretamvongdp

ngay lúc này, n?u b?n c?n m?t lo?i nguyên li?u ??t t?m vông. Có ch?t l??ng t?t, và giá c? ?u ?ãi nh?t.

???? Hãy liên h? ngay ??n Tre T?m Vông ?àm Ph??ng qua S?T: 0333.622.383 ?? ???c t? v?n k? h?n v? nguyên li?u, và ??t hàng ngay hôm nay.

*) ?? b?o v? tính quy?n l?i c?a các khách hàng, t?i Tre T?m Vông ?àm Ph??ng. Chúng tôi s? th?c hi?n chèn ký t? b?n quy?n, vào các trang thông tin hình ?nh.

S? gây khó kh?n ?ôi chút, trong quá trình tr?i nghi?m. Nh?ng s? tránh ???c tình tr?ng nh?m l?n, trong quá trình tìm hi?u thông tin. Và ??t hàng nguyên li?u.

Liên h? v?i C? S? Tre T?m Vông ?àm Ph??ng:

??c ti?p:

2 bình luận về “Mua ng?n t?m vông ? ?âu? Nguyên li?u cây t?m vông ? ?âu ch?t l??ng?”

Viết một bình luận